Skip to main content

İK STRATEJİSİ GÜÇLÜ İŞLETME REKABET GÜCÜNE DE SAHİP OLACAKTIR

İnsanların her iş için yapacağı başvuruda öncelikle adayın o işle ilgili alanda bilgi sahibi olması aranır. Bir meslek sahibi olsak bile belli bir yeterlilik düzeyine erişmiş olduğumuzu sergileyen argümanlarımız bizi o işle buluşturma bakımından oldukça etkili referansımızdır.
Bütün iş ve çalışma yaşamı alanlarında, tüm sektörlerde yapılacak her iş için ilk olarak bu işin istenilen şekilde ikamesi bakımından temel ihtiyaç noktası da; kuşkusuz nitelikli İnsan gücü ve dolayısıyla İnsan kaynağıdır.
İnsan kaynağı aynı zamanda en önemli ve değerli kaynaktır. Bu nedenle bu durum her işletme için birinci farkındalık konusudur. İhtiyaç duyulan İnsan kaynağının öncelikle nicel ve nitel bazda gereksinimlerinin doğru şekilde tespiti bütün işletmeler açısından ortak kritik eşik değerinde önem taşır.
Ayrıca nicel vasıflar da belli ölçüde mutlaka aranmakla beraber yetkinlik konusundaki ağırlık noktasının daha çok nitel bazda olacağı gözden kaçırılmamalıdır.
Öte yandan İnsan kaynakları yönetiminin temel işlevleri arasında yer alan İnsan kaynağı bulma ve bu kaynakları bünyeye kazandırıp bu bünyede üretimde devam etmesinin sağlanması süreci iyi bir stratejik yönelim ve bütünsel bir taktik uygulama uyumluluğu ile ancak mümkün olabilecektir.
Bunun içinde bir taraftan söz konusu faaliyet alanında gerekli olacak temel, teknik ve yönetsel yetkinlik parametrelerini iyi tayin edip belirlemek gerekmektedir. Diğer taraftan bu parametre ve taktik uygulamaların izlenmesi ve başarılı sonuçlara taşınması için işletmeye kazandırılan iş görenlerin beklentileri ile işletme hedeflerinin kesişmesi oldukça etkili bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Belirtilen bu noktalardan hareketle işletmelerde güçlü bir İK stratejisinin yerleşik olması ve sürdürülebilmesi elzemdir. Ancak bu görmeye ve etkinliğe sahip bir İK yönetimi değinilen bu perspektiften yaklaşıp işbirliği anlayışını iç ve dış paydaşlar nezdinde hakim kılıp, optimum başarı odaklı eş güdümü sağlayacak açılımları ve tedbirleri sahaya taşıyabilecek ve işletmede bu minvalde bir sistemi kurabilecektir.
Stratejik İK’ nın kapsamı elbette ki bu sayfaya sığmaz ve Stratejik İK başlığı üzerine çok şey yazılıp söylenebilir. Mesela Stratejik İK birinci adım olarak Yetenek Yönetimini esas alan program ve planlamalara el atacaktır.
Bu çerçevede ilk akla gelen başlıklar ise;
          İş görenlerin teorik bilgilerini uygulayıp kendilerini geliştirebildiklerine inanmaları,
          Kendilerine sahip oldukları becerilerini sergileyip gerçekleştirebilecekleri bir alan sunulduğunu düşünmeleri,
          Kıdem ve statü itibarıyla özlük ve sosyal imkânlarının müspet seviyede olduğu yönünde değerlendirmeleri,
          Hepsinden öte iş görenlerin bu işletme için var ve değerli olduklarını hissetmelerini sağlamaya dönük çalışmalar olup,
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi bu konuda tasarımlar geliştirip projelendirerek, bunların uygulamalarını süratle devreye alacaktır.
Böylelikle iş görenler en yüksek motivasyon ve performans ölçütlerinde üretimde bulunurlar iken, bu alanda bulunmaktan ve çalışmaktan dolayı da kendilerini mutlu hissedecekler, bunun getirisi olarak işletmenin iş gören devir oranı ise olumlu ivmede seyredecektir.
Netice olarak tüm bu gerçekleşmeler işletme ve iş görenler için kazan/ kazan durumu oluşturacaktır. Kaynakların rasyonel yansıması sonucu elde edilen etkililikle sağlanan üretim, erişilen kalite, yakalanan müşteri memnuniyeti,  elde edilen verimliliği artırarak perçinleyecek, böylelikle; işletmenin sektörel faaliyet alanında sürekli rekabet edebilen bir güce sahip olmasını ve sürekli gelişmesini maksimize edecektir.
Paylaşmak sevgidir, berekettir.
Nedim İleri
Kişisel Web: nedimileri.com
Blog            : nedimileri.blogspot.com

 

Bir Cevap Yazın