Skip to main content

Motivasyonun Özünde İçsel Motivasyon Vardır

Motivasyon veya motive kelimesini özet bir tanımla; İnsanın davranışlarının bir amaca dönük olarak yönlendirilmesi bakımından oluşturulan güdüleme ve bu etkilemeyle oluşan güdülenme olarak değerlendirmek mümkün.
Bununla beraber motivasyonu iç ve dış motivasyon olarak iki başlıkta değerlendirmemiz gerekiyor.
1.      İç motivasyon.
2.      Dış motivasyon.
            İç motivasyon: İnsanın tamamen kendi içindeki istek, arzu ihtiyaç ve dürtülerden kaynaklanan öz motivasyon.
            Dış motivasyon: İnsanın iç istek, arzu ve ihtiyaçlarının yanında yine davranışlarını etkileyen dış faktörler kaynaklı güdüleme(Ödül, terfiler ve takdir görme vb.)
            Ancak bu işin özünde her zaman iç motivasyon vardır. Çünkü bizler kişisel istek, amaç ve ihtiyaçlarımızı karşılayacağını düşündüğümüz davranışlar sergileriz.
            Etkili güdüleme için ise, bu iki durum yani hem iç hem de dış motivatör unsurları beraber değerlendirmek gerekiyor.
            Etkili motivasyon demişken isteklendirme ve bir tutum veya davranışa yönlendirmeye dönük güdüleme için öncelikle;
·         İnsanların amaçları,
·         İhtiyaçları,
·         İsteklerinin
            Bilinmesi ve böylelikle kişiyi daha çok etkileyecek motivasyon araçlarının seçilmesinde yarar var.
            Çünkü İnsanlar,
·         Terfi etmek,
·         Ücret ve yan hakların iyileşmesi,
·         Anlamlı buldukları bir üretimin içinde yer almak,
            Gibi faktörlerden tamamen farklı şekilde etkilendiklerinden bu manada karşımızdaki İnsanın bu temel faktörlerden etkilenme durumunu tespit etmeye çalışmak ve güdülemede bu esasa dayalı davranmakta fayda var.  
            Motivasyon yöntemleri dediğimizde;
·         Korku motivasyonu (ceza)
·         Teşvik motivasyonu (ödül)
·         Kişisel gelişim motivasyonu(kişisel ve kariyer bakımından gelişme)
            Yöntemlerini görüyoruz.
            Ayrıca bu yöntemlerin seçimi konusunda da özenli ve duruma uygun, doğru seçimler yapmak gerektiği göz ardı edilmemeli.
            Konu başlığında yer aldığı üzere, motivasyonda asıl olan ve güçlü tesire sahip bulunan kuşkusuz ki; içsel motivasyon.(kendini harekete geçirme ve dolayısıyla duygusal zeka)
            Bu bakımdan içsel motivasyonu destekleyecek ve daha da güçlendirecek motivatör unsurlar olan,
·         Üretimin içinde yetkilendirme yapmak ve sorumluluk paylaşmak.
·         Ekip ruhunun, iş birliğinin ve biz bakışıyla yürütülen çalışma iklimini sağlamak.
·         İnsanların genel katma değerli ve içinde katkısının olmasını anlamlı bulduğu projeler oluşturmak.
·         İnsanların gelişimleri ve kariyer planları açısından kendilerini güvencede hissetmelerini sağlayacak işletme duruşu ve politikalarını sergilemek.
            Çok etkili motivasyon tesiri oluşturacaktır.
            Netice olarak İnsan kaynaklarında çalışan her İnsanın, özellikle de Stratejik İK nın süreç yöneticileri konumunda bulunan İnsan Kaynakları Yöneticilerinin ;temel yöneticilik becerilerinden sayılan kavramsal, teknik,beşeri ve karar verme becerileri bütünselliği içinde yapıştırıcı etkiye sahip olan beşeri becerileri önemli yer tutmaktadır.
            Bu bakımdan İK Yöneticileri olsun diğer departmanların Proje Yöneticileri veya ister ekip/takım ister eylemsel, isterse de stratejik yönetim kademelerinde olsun tüm Yöneticilerin artık; bireysel zeka yanında kişiler arası iletişim zeka( duygusal zeka)sına da sahip olmaları gerekiyor.
             Böylelikle yönetici ve liderler organizasyonda her kademedeki çalışanların amaçlarını, ihtiyaçlarını ve isteklerini iyi sezinleyip, çalışanların güdülenme algılarının hangi yöntemle doğru etkileşimli olacağını belirleyip bu doğru analizlerle, sağlıklı çıkarımlar yapıp yönetici ve liderliğin ikiz kardeşi durumundaki Motivatörlük yetkinlikleriyle işletmeyi amaçlarına ve hedeflerine güçlü bir şekilde taşıyabilsinler.
Paylaşmak sevgidir, berekettir.
Nedim İleri

Bir Cevap Yazın